Stadgar


Stadgar för Stödföreningen ”Stoppa Romansbedrägerier”

§ 1 Föreningens namn och Medlemskap 

Föreningens namn är Stödföreningen ”Stoppa Romansbedrägerier”.

Det är en nationell, ideell förening och den som är intresserad av föreningens ändamål kan bli medlem genom att erlägga en av årsmötet fastställd årsavgift. Beslut om uteslutning ur föreningen fattas av styrelsen.  

 

§ 2 Ändamål med föreningen är:

att erbjuda samtalsstöd till människor som drabbats av romansbedrägeri och till deras närstående.
att medlemsavgifter och gåvor används till att möjliggöra för medlemmar att delta i gemensamma träffar.
att genom personliga samtal, via media och nätverk bidra med information, kunskap och stöd för att förhindra att människor drabbas.
att samverka med polismyndighet, brottsofferjour, banker, transaktionsföretag och skattemyndighet. 


§ 3 Verksamhet 

Verksamheten utgår från en humanistisk, omsorgstänkande värdegrund. 

Föreningen verkar nationellt och ska erbjuda stödsamtal via telefon eller chatt och arbeta för att skapa möjligheter till möten.

I den mån ekonomiska möjligheter finns kan föreningen vara behjälplig i extraordinära krissituationer. 

Föreningen ska tillsammans med polismyndighet, media och nätverk arbeta för att informera allmänhet om bedrägerierna, skapa förståelse och synliggöra den internationella kriminella verksamhet som finns bakom. 

 

§ 4 Styrelse

Föreningens styrelse skall bestå av minst 5 ledamöter. Styrelsens ordförande, som tillika är föreningens ordförande, utses av årsmötet för en tid av två år. Styrelsens övriga ledamöter väljs av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

 

§ 5 Säte och firmateckning 

Föreningens styrelse har sitt säte i Västervik. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser. 

 

§ 6 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. 

 

§ 7 Revisorer 

Årsmötet utser för en tid av ett år en revisor samt en suppleant

.

 

§ 8 Årsmöte 

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Vid detta möte skall följande ärenden behandlas: 

Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt en protokolljusterare.  
Upprättande av närvaroförteckning, tillika röstlängd. 
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Styrelsens årsberättelse med årsbokslut för föregående års verksamhet.  
Fastställande av i årsbokslutet intagna resultat- och balansräkningar för föregående års verksamhet.  
Revisorernas berättelse. 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Val av ordförande i styrelsen, tillika föreningens ordförande, för två år. 
Val av övriga ledamöter i styrelsen för ett år.
Val av två suppleanter för ett år.
Val av revisor och revisorssuppleant för ett år. 
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år. 
Utseende av valberedning. 
Ärenden som väckts av styrelsen eller av medlem i föreningen och som upptagits i kallelsen. 
Vid lika röstetal gäller den mening, som årsmötets ordförande biträder, utom vid val, då lotten avgör. 

 

§ 10 Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen finner skäl till detta eller om det begärs av minst en femtedel av föreningens medlemmar. 

 

§ 11 Kallelse

Kallelse till möte med föreningens medlemmar utfärdas skriftligen eller via mail av styrelsen. Kallelse skall ske senast två veckor före mötet. 

 

§ 12 Ändring av stadgarna 

För ändring av stadgar erfordras samstämmiga beslut av två på varandra följande sammanträden. 

Beslutet skall för att äga giltighet fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster. 

 

§ 14 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning fattas med två tredjedels majoritet av avgivna röster vid två på varandra följande medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Av dessa möten skall ett vara årsmöte. I händelse av föreningens upplösning skall dess behållning överlämnas till en fond för att användas i enlighet med föreningens ändamål.